橘子视频VIP破解版,月亮视频APP

Lyse og samfunnsansvar

Lyses oppdrag fra eierne er ? drive forretningsdrift med stabil avkastning samtidig som konsernet skal v?re en regional samfunnsakt?r. Lyse skal bygge langsiktige og framtidsrettede infrastrukturl?sninger. Samfunnsansvar er med slike forutsetninger innebygget i Lyses oppdrag.

Lyse er mer enn et selskap

M?let til Lyse er ? bidra til livskvalitet og konkurransekraft i samfunnet vi er en del av. Verdiene som skapes brukes til vekst og samfunnsbygging. Vi har en visjon om ? v?re mer enn et selskap: For v?re kunder, for v?re eiere og for ansatte i Lyse.

Med utgangspunkt i kundenes behov vil vi v?re mer enn et selskap for de som bruker v?re tjenester. M?let er ? skape langsiktige relasjoner til kundene gjennom ? levere et mangfold av tjenester som er viktige for folks hverdag.

Et langsiktig industrielt eierskap ligger til grunn for v?r virksomhet. Lyse skal bidra som samfunnsbygger og gi tilfredsstillende avkastning for eierne. Samarbeid og teknologiutvikling i regionen er prioritert. Til grunn for v?r virksomhet ligger arbeidet for ? n? klimam?l.

Med en spennende og framtidsrettet strategi, moderne tjenester og et selskap med en langsiktig industriell tenkem?te ?nsker vi ? v?re mer enn bare et sted ? jobbe.

Styret har siden stiftingen av konsernet arbeidet ut fra en strategi om ? etablere nye forretningsomr?der. M?let har v?rt ? gj?re Lyses ?rsresultat mindre avhengig av utviklingen av kraftprisen. Lyse har siden 1999 etablert virksomhet innen gass, flytende naturgass (LNG), fjernvarme og telekommunikasjon. Konsernstyret vedtok 25. november 2012 strategien for de kommende ?tte ?rene, ”Strategi 2020”.

Gjennom strategien vil styret spisse og tydeliggj?re Lyses oppdrag og muligheter i perioden. Strategien danner ogs? basis for et investeringsprogram i perioden p? i st?rrelsesorden femten milliarder kroner. Investeringene vil hovedsakelig komme innen elnett, energianlegg og fiber. De planlagte investeringene legger fundamentet for styrets ambisjon om ? doble ?rsresultatet fram mot 2020. Styret har i strategien pekt ut fem strategiske hovedomr?der fram mot 2020, se figur.

Strategien er rammet inn av ordene kapital, kompetanse og teknologi – tre mark?rer som peker p? at tilgang p? disse komponentene er sentrale forutsetninger for at Lyse skal lykkes med strategien.

Strategiske hovedomr?der

 • Fornybar kraft

  Vekst gjennom bygging av ny og l?nnsom vannkraft

 • Fiber

  Vekst gjennom bygging til flere fiberkunder og konsolidering

 • Elnett

  Vekst gjennom effektiv drift, h?y forsyningssikkerhet og utnytting av lokale energikilder

 • Fjernvarme, naturgass og biogass

  Vekst gjennom bygging av regional infrastruktur og utnytting av lokale energikilder

 • Teknologi

  Vekst gjennom innovasjon innen fiberbasert underholdning og nye muligheter i skj?ringspunktet mellom energi, IT og telekom

Lyse bidrar til ? n? klimam?lene

Klimatrusselen er den st?rste utfordringen v?r generasjon st?r overfor. M?nelanding og ambisi?se m?lsettinger er vel og bra, men i klimakampen er det viktigste at vi hele tiden tar et steg n?rmere m?let – et steg i klimatrappen. Det er det vi pr?ver p? i Lyse.

Lyse produserte i 20167400 GWhfornybar energi
Lyse eier11vannkraftverk
Naturgass fra Lyse gir200 000 tonnmindre CO2-utslipp hvert ?r

Lyse er en del av ryggraden i samfunnet

Vi bygger og driver tre infrastrukturer som er viktige for et moderne samfunn: str?mnett, fibernett og gassnett. Lyse har ansvar for ? bygge ut str?mnettet i en voksende region, og en vaktstyrke st?r klar til ? rykke ut for ? rette eventuelle feil som skulle oppst?. P? samme vis har vi bygget et fibernett som er med p? ? binde samfunnet sammen. Annen teknologi kan n? overf?ringshastigheter som er vel og bra i dag, men bare fiber kan sikre at vi n?r framtidens bredb?ndsm?l. En av framtidens utfordringer vil derfor v?re ? bygge fiber til alle.

Lyses overskudd g?r tilbake til samfunnet

Hvert ?r betaler konsernet ut om lag 60 % av overskuddet i utbytte, avdrag p? ansvarlig l?n og renter til eierkommunene. Lyse er ogs? en av de st?rste skattebetalerne i fylket, med nesten 8 mrd kroner i innbetalt skatt mellom 1999 og 2014. 

2016:657 mill kri skatter og avgifter
2016:650 mill krutbetalt til eierkommunene
2016:3,2 mrd krbrukt p? varer og tjenester

Lyse satser p? kompetanse og milj?

Lyse sysselsetter omkring 1300 personer. De ansattes kompetanse er avgj?rende for at Lyse skal lykkes med oppdraget fra eierne.

For ? n? konsernets strategiske m?l for 2020, er det av avgj?rende betydning at Lyse er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass. I tr?d med dette har styrets HR-strategi "kompetanse" som b?rebjelke. HR-omr?det har f?tt styrket organisatorisk oppmerksomhet og blitt tildelt betydelige mandater for ? etablere felles politikk og praksis i konsernet. 

Konsernet arbeider for ? sikre like muligheter for medarbeidere gjennom rettferdige prosesser for rekruttering, l?nns- og arbeidsvilk?r, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som m?l ? v?re en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering. For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.  

F?lg oss:  

Personvern Copyright © Lyse AS